UNqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe uNonhlanhla Khoza uthi ukuba uNgqongqoshe kudinga umuntu ozothanda umphakathi, kanye nozozinikela ikakhulukazi kumnyango aqokelwe wona.

UKhoza usho kanje, izolo ngesikhathi osohlelweni iKZNin 60Minutes nalapho abezodalula izinhlelo abanazo njengomnyango wakhe.

UNgqongoqhse udalule ukuthi noma ngabe kwakungekho lula ukungena emkhakheni wezembusazwe, kodwa wayenalo ulwazi ukuthi uyophelela khona futhi akukho okunye ayokwazi ukukweza.

UKhoza uthi waqala ukuhola ophikweni lwebesfazane i-ANCWL, nokuyilapho uhambo lwakhe kwezepolitiki lwaqhakamba khona.

UKhoza uthi abantu abahlukumeza abantu besifazane nezingane bayizilwane.

Lokhu kuphawula kuza njengoba elakuleli belihlaselwe isihlava sokunukubezwa ngokocansi kanye nokushawa kwezingane nabantu besifazane, nokuyinto ebesinomkhuba wokwenzeka njalo ikakhulukazi kulesfundazwe.

UKhoza uthi abantu abenza lezizenzo, babuyisela abesifazane nezingane emumva ngokwempilo, ikakhulukazi abantwana.

Uthi umntwana ohlukumezekile nanoma ingayiphi indlela, iyashintsha yonke impilo yakhe .

Ukhoza uthi umphakathi kumele uziqhelelanise nabantu abenza lezizenzo.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter